Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Programm:
Sprache:

Zbrojenie gruntu

Geo-zbrojenia lub nawisy/przedłużenia siatki za ścianą mogą znacząco zwiększyć stateczność ściany. Podstawowym parametrem zbrojenia jest wytrzymałość na rozciąganie Rt. We wszystkich programach (z wyjątkiem programu Redi-Rock wall) stosowana jest wartość obliczeniowa tego parametru, tj. wytrzymałość na rozciąganie zbrojenia zmniejszona współczynnikami uwzględniającymi trwałość, pełzanie, środowisko chemiczne czy uszkodzenia przy wykonaniu. Siła przkazywana przez zbrojenie nigdy nie może przekroczyć zdefiniowanej wartości wytrzymałości na rozciąganie Rt (dla gabionów przyjęta została wartość domyślna 40 kN/m).

Drugim parametrem zbrojenia jest nośność na wyciąganie Tp. Parametr ten determinuje długość zakotwienia, tj. wymaganą długość zbrojenia w gruncie, dla którego zbrojenie jest w pełni naprężone osiągając wartość Rt. Ponieważ realna wartość nośności na wyciąganie jest trudna do określenia, program oferuje trzy możliwości jej wyznaczania lub odpowiednio wyznaczania siły F przekazywanej przez zbrojenie. 

Schemat zastosowania nawisów z siatki

Wyznaczanie nośności zbrojenia

Siła wyciągająca F wyznaczana jest ze wzoru: 

gdzie:

σ

-

naprężenie normalne wynikające z ciężaru własnego w punkcie przecięcia zbrojenia i powierzchni poślizgu

φ

-

kąt tarcia wewnętrznego gruntu

C

-

współczynnik interakcji (domyślnie 0,8)

l

-

długość zbrojenia w gruncie poza powierzchnią poślizgu

Obliczanie kąta υa zostało opisane w rozdziale klin parcia gruntu.

Definiowanie długości zakotwienia zbrojenia lk

W programie istnieje możliwość zdefiniowania wartości długości zakotwienia lk. Parametr ten zdeterminowany jest przez wytrzymałość na ścinanie mobilizującą się pomiędzy zbrojeniem a gruntem, narastającą stopniowo od zera do jej wartości granicznej (mierzona od końca zbrojenia zakotwionego w gruncie).

gdzie:

l

-

długość zbrojenia w gruncie poza powierzchnią poślizgu

lk

-

długość zakotwienia

Rt

-

wytrzymałość na rozciąganie

Definiowanie nośności na wyciąganie Tp

Siła wyciągająca F definiowana jest jako:

gdzie:

l

-

długość zbrojenia w gruncie poza powierzchnią poślizgu

Tp

-

nośność zbrojenia na wyciąganie

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.