Programm:
Sprache:

Wpływ modelu materiałowego

W celu zilustrowania wpływu poszczególnych modeli stosowanych do przewidywania reakcji konstrukcji przedstawimy teraz przykład płytkiego fundamentu obciążonego równomiernym obciążeniem q. Pewnym uproszczeniem tego zadania jest założenie nieskończenie sztywnego fundamentu obciążonego przez określone przemieszczenia. 

Na Rysunku przedstawiono model geometryczny i siatkę elementów skończonych dla poszczególnych zadań. Pominięto wpływ ciężaru gruntu i ciężaru własnego fundamentu na reakcję. Ze względu na symetrię modelu, analizowano tylko jedną połowę konstrukcji. 

Zadanie: ława fundamentowa

Model geometryczny i siatka elementów skończonych

Wyniki analizy 

Uzyskana w wyniku obliczeń reakcja gruntu na działanie obciążenia zewnętrznego była znacznie sztywniejsza w przypadku modelu MCM niż w modelach DP i MC, które w tym zadaniu wykazały zachowanie podobne.

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.