GEO5 Software

Online Hilfe

Tree
Settings
Programm:
Sprache:

Obliczenia

Ramka "Obliczenia" służy do sprawdzenia nośności pionowej i osiadania fundamentu. Istnieje możliwość wykonania dowolnej liczby obliczeń. Obliczenie można przeprowadzić dla poszczególnych zdefiniowanych sił lub też program automatycznie wybierze najbardziej niekorzystne obciążenie (opcja dostępna na liście rozwijanej zdefiniowanych obciążeń).

Dla obydwu stanów granicznych (nosności i użytkowania) program ustala mimośrodowość fundamentu. Wartość maksymalnego dopuszczalnego mimośrodu definiowana jest w lewej części ramki.

Analiza wykonywana jest z wykorzystaniem wybranego w ramce "Ustawienia" rodzaju badań polowych. W przypadku wyboru sondowań CPT dodatkowo należy dokonać wyboru metody obliczeń.

Obliczenia mogą być przeprowadzone dla badania polowego o najwyższym wykorzystaniu, średniej z wszystkich badań lub dla badania wybranego z listy rozwijanej.

W dalszej kolejności konieczne jest zdefiniowanie współczynnika bezpieczeństwa do nośności fundamentu. Zaleca się stosowanie wspólczynnika SF = 3 do wszystkich metod wykorzystujących badania CPT, SPT lub PMT.

Naprężenie pod podstawą fundamentu wykorzystywane do obliczeń osiadania może być zredukowane poprzez naprężenie geostatyczne określone:

  • od poziomu terenu pierwotnego
  • od poziomu terenu zmodyfikowanego
  • nie uwzględniane

W przypadku pochylonej podstawy fundamentu lub obliczeń z zastosowaneim metody Schmertmanna należy również zdefiniować kąt tarcia wewnętrznego φ w podstawie fundamentu.

W obliczeniach na podstawie sondowań SPT (metodą Meyerhofa), istnieje możliwość zastosowania korelacji dla drobnych lub pylastych piasków nawodnionych.

Podczas analizy nośności poziomej, wprowadzane są współczynnik bezpieczeństwa oraz inne dane dotyczące rodzaju analizywybieranego w ramce "Ustawienia":

  • kąt tarcia pomiędzy gruntem i fundamentem ψ (w analizie w warunkach z odpływem)
  • spojność pomiędzy gruntem i fundamentem a (w analizie w warunkach bez odpłyu)

Szczegółowe wyniki obliczeń wyświetlane są w prawej części pulpitu. Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Obliczenia"

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.