Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Programm:
Sprache:

Woda

Wody gruntowe można w programie wprowadzać z użyciem trzech opcji:

  • Zwierciadło wód gruntowych można zdefiniować jako ciągłą warstwę poniżej i poniżej i powyżej poziomu terenu. W takim przypadku, program automatycznie dostosuje ciężar gruntu poniżej zwierciadła wody gruntowej
  • Wartości ciśnienia porowego definiowane w postaci izolinii. Definiowanie izolinii jest identyczne jak definiowanie warstw. Wartości ciśnienia porowego wstawiane są do tabeli “Lista warstw ciśnienia porowego” po lewej stronie w dolnej części ekranu. Wartości pomiędzy izoliniami określane są przez interpolację liniową.
  • Współczynnik ciśnienia porowego ru reprezentuje stosunek ciśnienia porowego i naprężenia geostatycznego w gruncie. Wartości współczynnika ru są definiowane dla poszczególnych izolinii. Pierwsza izolinia zawsze pokrywa się z powierzchnią terenu. Pozostałe izolinie wprowadzane są w taki sam sposób jak elementy kontaktowe między poszczególnymi warstwami gruntu. Wartości wstawiane są do tabeli “Lista warstw ciśnienia porowego” po lewej stronie w dolnej części ekranu. Wartości pomiędzy izoliniami określane są przez interpolację liniową.

Przy wprowadzaniu wartości ciśnienia porowego lub wartości współczynnika ru przyjmuje się założenie, że ciężar objętościowy gruntu w całym ośrodku jest równy ciężarowi objętościowemu γ niezależnie od wartości ciśnienia porowego lub współczynnika ru. 

Najprostszym sposobem zdefiniowania wody jest wrysowanie rozkładu ciśnienia porowego w oknie wyniku.

Zdefiniowane warstwy wody gruntowej mogą być kopiowane poprzez "GeoSchowek" pomiędzy wszystkimi programami 2D pakietu GEO5.

Wizualizacja ciśnienia porowego

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.