Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Metoda geometryczna (Eulera)

Grunt w otoczeniu mikropala jest w programie reprezentowany za pomocą modułu reakcji gruntu (podłoża) Ep (stała Winklera k) zdefiniowanego przez użytkownika w ramce "Analiza przekroju". Model konstrukcji przedstawiono na rysunku.

Model konstrukcji

W przypadku mikropala pod obciążeniem ściskającym oczekiwane jest wystąpienie zmiennej liczby pół-fal, w zależności od geometrii i sztywności, odpowiednio: konstrukcji i otaczającego gruntu. Rozwiązanie w tym przypadku pochodzi z równania zginania belki prostej.

Po przekształceniach, równanie zginania można wyrazić w następujący sposób:

gdzie:

Stałe całkowania C1-C4 określane są na podstawie czterech warunków brzegowych zależnie od przyjętego sposobu podparcia punktów końcowych. 

Siła krytyczna Ncr wyznaczana jest z następującego wzoru [1]:

gdzie:

Ei

-

moduł sprężystości przekroju idealnego

Ii

-

moment bezwładności przekroju idealnego

lp

-

długość efektywna mikropala (długość wolna + 1/2 długości buławy)

Ep

-

reakcja gruntu w kierunku poziomym

n

-

liczba pół-fal

Siła krytyczna Ncr przyjmowana jest jako minimum funkcji (1). Jest to osiągane dla długości pół-fali wynoszącej:

Liczba pół-fal n wyznaczana jest na podstawie wzoru (2):

W przypadku, gdy część mikropala wyniesiona jest ponad powierzchnię terenu (wyniesienie głowicy mikropala nad teren), zredukowane wartości n oraz Er wyznaczane są w sposób następujący:

gdzie:

lv

-

długość mikropala ponad terenem

W przypadku przyjęcia warunku przegub-przegub,zastosowanie ma następujące równanie:

W przypadku przyjęcia warunku przegub-utwierdzenie,zastosowanie ma następujące równanie:

Literatura:

[1] Timoshenko, S. P.: Theory of Elastic Stability, New York, 1936

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.