GEO5 Software

Online Hilfe

Tree
Settings
Programm:
Sprache:

Dane podstawowe

Ta część okna dialogowego służy do definiowania podstawowych parametrów gruntów - ciężaru objętościowego, kąta tarcia wewnętrznego oraz spójności. Wartości te określane są na podstawie badań laboratoryjnych lub in-situ dla każdego projektu indywidualnie. Jeśli dane te są nieosiągalne istnieje możliwość skorzystania z wbudowanej bazy gruntów, która zawiera wartości parametrów gruntów określone na podstawie doświadczenia oraz literatury światowej. Parametry skał nie zostały zawarte w tej bazie, należy je definiować ręcznie.

Parametry gruntu niezbędne do przeprowadzenia analizy różnią się w zależności od wybranego rodzaju analizy i metody obliczeniowej (ramka "Ustawienia", zakładka "Fundament bezpośredni" i "Osiadania" ).

Rodzaje analizy różnią się następująco:

Podstawy teoretyczne dotyczące omawianego zaganienia opisano w rozdziale "Analiza nośności fundamentu".

Okno dialogowe "Dodaj nowy grunt" - "Dane podstawowe"

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.