Programm:
Sprache:

Metoda Véas'a

Metoda uwzględnia wpływ naprężenia geostatycznego w otoczeniu buławy mikropala oraz metode iniekcji.

Nośność w otoczeniu buławy mikropala obliczana jest wg wzoru:

gdzie:

Rbk

-

nośność buławy mikropala

Rsk

-

nośność pobocznicy buławy mikropala

Nośność pobocznicy buławy mikropala:

gdzie:

n

-

liczba warstw, przez które przechodzi buława mikropala

Asi

-

pole powierzchni pobocznicy mikropala w i-tej warstwie

qsi

-

tarcie powierzchniowe (na pobocznicy) w i-tej warstwie

Nośność buławy mikropala obliczana jest wg wzoru:

Tarcie powierzchni qs na głębokości z poniżej powierzchni terenu:

gdzie:

z

-

głębokość z poniżej powierzchni terenu, na której określana jest wartość tarcia na pobocznicy

c

-

spójność efektywna gruntu na głębokości z

δ

-

kąt tarcia między pobocznicą buławy mikropala a gruntem na głębokości z:

φ´

-

efektywny kąt tarcia wewnętrznego gruntu na głębokości z

σh(z)

-

składowa pozioma naprężenia geostatycznego na głębokości z:

-

dla metod iniekcji typu IR i IRS (z kontrolą ciśnienia) przy głębokości z ≥ 5 m:

-

inne przypadki:

Ko

-

współczynnik parcia spoczynkowego gruntu

-

dla gruntów normalnie skonsolidowanych:

-

dla gruntów prekonsolidowanych:

σv(z)

-

składowa pionowa naprężenia geostatycznego na głębokości z

pi

-

ciśnienie iniekcji dla metod iniekcji typu IR i IRS, oraz głębokości 

z ≥ 5 m, dla pozostałych przypadków pi = 0

Fc, Fφ

-

współczynniki sposobu wykorzystania mikropala

Literatura:

Véas, Souche : Étude du flambement de pieux partiellement immergés dans un milieu offrant latéralement une réaction élastique pure, Annales de l’ITBTP, No. 423, Sene Soils et Foundations, 187, mars - avril 1984, p. 38 - 60 (French).

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.