GEO5 Software

Online Hilfe

Tree
Settings
Programm:
Sprache:

Wpływ wody

Podczas analizy wpływu wody gruntowej na wartości parć gruntu program rozróżnia wodę związaną i swobodną. Jeśli ściana jest zalana wodą od strony frontowej wówczas wyznaczane jest parcie hydrodynamiczne oddziałujące na jej lico (front).

Woda związana

Ten typ stosuje w gruntach o niższej przepuszczalności - poniżej wartości k = 1x10-3 cm/s. W takich gruntach na przepływ wody wpływa na przykład rzeczywista wielkość ziaren (ich kształt i szorstkość) lub opór tarcia przylegającej wody. Ogólne wzory zaproponowane przez Mononobe-Okabe lub Arrango stosowane są do analizy wpływów obciążeń sejsmicznych. Jedyna różnica polega na zastąpieniu wartości kąta sejsmicznego ψ by ψ*:

gdzie:

γsat

-

ciężar jednostkowy całkowicie nawodnionego gruntu

γsu

-

ciężar jednostkowy zanurzonego gruntu

kh

-

współczynnik sejsmiczny przyspieszenia poziomego

kv

-

współczynnik sejsmiczny przyspieszenia pionowego

Woda swobodna

Ten typ stosuje się w gruntach o niższej przepuszczalności - powyżej wartości k > 1x10-1 cm/s. W takich gruntach przyjmuje się, że przepływ wody w porach jest mniej więcej niezależny od ziaren gruntu  (np. burzliwy przepływ w gruncie gruboziarnistym). Ogólne wzory zaproponowane przez Mononobe-Okabe lub Arrango stosowane są do analizy wpływów obciążeń sejsmicznych. Jedyna różnica polega na zastąpieniu wartości kąta sejsmicznego ψe by ψe+:

gdzie:

γd

-

ciężar jednostkowy suchego gruntu

γsu

-

ciężar jednostkowy zanurzonego gruntu

kh

-

współczynnik sejsmiczny przyspieszenia poziomego

kv

-

współczynnik sejsmiczny przyspieszenia pionowego

GS

-

ciężar właściwy ziaren gruntu

gdzie:

ρS

-

gęstość brył gruntu

ρw

-

gęstość wody

Poza parciem dynamicznym, konstrukcja jest również obciążana parciem hydrodynamicznym powodowanym swobodną wodą, co wyrażane jest parciem dynamicznym na konstrukcje. Rzeczywisty rozkład paraboliczny jest aproksymowany w programie rozkładem trapezowym. 

Wypadkowa parcia hydrodynamicznego za konstrukcją Pwd jest odległa o ywd od krawędzi konstrukcji:

gdzie:

H

-

wysokość konstrukcji

a wielkość wynika z:

gdzie:

γw

-

ciężar jednostkowy wody

kh

-

współczynnik sejsmiczny przyspieszenia poziomego

H

-

wysokość konstrukcji

Parcie hydrodynamiczne oddziałujące na lico ściany

Wypadkowa parcia hydrodynamicznego na lico ściany Pwd jest odległa o ywd od krawędzi konstrukcji:

gdzie:

H

-

wysokość konstrukcji

a wielkość wynika z:

gdzie:

γw

-

ciężar jednostkowy wody

kh

-

współczynnik sejsmiczny przyspieszenia poziomego

H

-

wysokość konstrukcji

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.