Programm:
Sprache:

Głębokość strefy wpływu

Głębokość strefy wpływu jest zmienną, która znacząco wpływa na sztywność gruntu poniżej podstawy pala. Jest ona jednym z parametrów, które należy zdefiniować w celu wyznaczenia parametrów C1 i C2 modelu Winklera-Pasternaka. Im głębsza jest strefa wpływu tym mniejsza sztywność podłoża. Gdy głębokość strefy wpływu osiąga granicznie zero, sztywność podłoża dąży do nieskończoności.  

Głębokosć strefy wpływu zależy zarówno od parametrów podłoża jak też od wartości przyłożonego obciążenia, a zatem od naprężenia pod podstawą pala. Program zakłada, że głębokosć strefy wpływu znajduje się w położeniu, gdzie naprężenie pod podstawą pala równa się naprężeniu geostatycznemu.  Założenie to obrazuje poniższy schemat:

Określenie głębokości strefy wpływu pod podstawą pala

Do cyfrowego określenia głębokości strefy wpływu H służy funkcja F(β). Jej rozkład pokazano na rysunku poniżej. Funkcję tę wyznaczono wykorzystując wyżej opisane (pokazane) założenia. W programie umieszczona została w postaci tablicy. Jej zastosowanie jest klarowne przy uwzględnieniu następujących kroków. Wartości F(β) określane są na podstawie bieżących wartości naprężenia fz poniżej podstawy pala oraz na podstawie wartości naprężenia geostatycznego γh. Dla tak określonej wartości F(β) wyznacza się wartość parametru β. Wartość ta służy do określenia dla zadanej wartości współczynnika Poisson'a νoraz średnicy pala r odpowiadającej gfłębokości strefy wpływu H.

Zmienność funkcji F(β)

Głębokość strefy wpływu może być także zależna od obecności wody gruntowej. W takim przypadku sposób jej określania charakteryzuje poniższy schemat.

Określenie głębokości strefy wpływu pod podstawą pala z uwzględnieniem wody

Do cyfrowego określenia głębokości strefy wpływu H służy wówczas funkcja G(β).Jej rozkład pokazano na rysunku poniżej. W obliczeniach funkcję tę wykorzystuje się analogicznie jak funkcję F(β). Jedyna różnica przy określaniu wartości G(β) polega na zastosowaniu naprężenia hydrostatycznego γw*hw.

Zmienność funkcji G(β)

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.