Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Linie - przepływ

Ramka "Linie - przepływ" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych przepływów liniowych. Edycja przepływu liniowego jest wykonywana w oknie dialogowym "Nowy przepływ liniowy wody".

Zdefiniowane przepływy liniowe wody można również edytować na ekranie za pomocą obiektów aktywnych.

Warunki brzegowe dotyczące przepływu wody muszą być zdefiniowane dla wszystkich linii brzegowych zadania. Można zdefiniować następujące warunki brzegowe:

a) Nieprzepuszczalne

b) Przepuszczalne

Ciśnienie porowe na danej linii jest równe zero.

c) Ciśnienie porowe

  • rozkład ciśnienia porowego p można zdefiniować numerycznie
  • rozkład ciśnienia porowego można zdefiniować wprowadzając lokalizację zwierciadła wód gruntowych (przypisując wysokość hydrauliczną h)

d) Napływ/wypływ wody na linii  q - jest definiowany w jednostkach prędkości, np. [m/dobę , ft/dobę] - definiowana jest prędkość przepływu wody do/z obszaru. Ustawienie domyślne odpowiada granicy nieprzepuszczalnej, dla której q = 0.

e) Powierzchnia filtracji - ten warunek graniczny jest wprowadzany, jeżeli nie można jednoznacznie podzielić granicy na część, dla której określona jest wartość ciśnienia porowego, oraz na część, dla której określona jest wartość napływu/wypływu (punkt wyjścia nie jest znany). W takim przypadku obliczenia wykonuje się w dwóch krokach. W pierwszy kroku program lokalizuje punkty wyjścia. W drugim kroku przeprowadzane są właściwe obliczenia przepływu dla znanych warunków brzegowych. Istnieją przypadki, dla których oba kroki wymagają kilkukrotnego powtórzenia. Jeżeli stosowane jest definiowanie rozszerzone, program wymaga podania fikcyjnej wartości filtracji kv wyrażonej w jednostce [m/dobę]. Jest to zasadniczo czynnik krytyczny będący zwykle liczbą odpowiednio dużą, która zapewnia, iż na granicy nieprzepuszczalnej wartość wysokości hydraulicznej h będzie równa współrzędnej y danego punktu (q = 0); dla części brzegu bez warunku przepływu wartość kv = 0. Między zmiennymi q i h istnieje wtedy następujący związek:

jeżeli h > 0  (S = 1) wewnątrz ośrodka gruntowego

jeżeli h < 0 (S < 1) wewnątrz ośrodka gruntowego

Uwaga: W przypadku przepływu nieustalonego, w pierwszej fazie budowy definiuje się bezpośrednio lokalizację zwierciadła wody gruntowej jako warunek początkowy. Natomiast w kolejnych fazach budowy, wzdłuż brzegów położonych poniżej ZWG w obszarze gruntów w pełni nasyconych, należy zdefiniować brzeg z określoną, odpowiednią wartością ciśnienia porowego a nie powierzchnię filtracji (przepływu). W przypadku błędnego zdefiniowania w tej strefie powierzchni filtracji program uwzględni ten brzeg jako brzeg o zerowej wartości ciśnienia porowego zamiast brzegu z odpowiednim rozkładem ciśnienia porowego, wynikającym ze zdefiniowanej lokalizacji zwierciadła wody gruntowej. W tej sytuacji nie zostanie uzyskana zbieżność analizy, ponieważ woda - zamiast wypływać z modelu przy p = 0, będzie miała tendencję do wpływania, co nie jest prawidłowe.

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.