GEO5 Software

Online Hilfe

Tree
Settings
Programm:
Sprache:

Analiza fundamentu bezpośredniego na przebicie

Odcinek obciążany jest zdefiniowanymi momentami MEdx, MEdy oraz siłą ścinającą VEd wyznaczaną z:

gdzie:

A

-

pole fundamentu

V

-

przypisana siła pionowa powstała w słupie

At

-

pole kreskowane na rys

Wymiarowanie przekroju zbrojenia na ścinanie At

Program tworzy przekroje kontrolne w odległościach "a" od 0,5d do 2d w przypadku fundamentu bez zbrojenia na ścinanie. W przypadku zbrojonego fundamentu, odległości wynoszą od 0,5d do 4dgdzie d jest efektywną (faktyczną) wysokością fundamentu. Zbrojenie na ścinanie rozważane jest w przekrojach kontrolnych, znajdujących się w odległościach mniejszych niż 2d od kolumny. Przekroje kontrolne uwzględnia się w interwałach co 0,25d

Naprężenie vEd w każdym przekroju kontrolnym wyznacza się za pomocą 6.4.3 (3),

wytrzymałość na przebicie fundamentu bez zbrojenia na ścinanie vRd,c wyznacza się z 6.4.4 (2)

Jeśli zachodzi taka potrzeba, wytrzymałość na przebicie fundamentów zbrojonych vRd,cs , uzyskujemy z  6.4.5 (1).

Dodatkowo, wyliczana jest maksymalna wytrzymałość na ścinanie przy przebiciu na obwodzie słupa vRd,max, zgodnie z 6.4.5 (3). vRd,max zależy od rozmiarów słupa i grubości fundamentu. 

Dla vEd < vRd,c zbrojenie na ścinanie nie jest wymagane.

Dla vEd > vRd,c i vEd < vRd,max zbrojenie na ścinanie musi byc wprowadzone.

Dla vEd > vRd,max zbrojenie na ścinanie nie może być zaprojektowane. W tym przypadku konieczne jest wysokości zwiększenie przekroju.

Przekroje kontrolne o najgorszych stosunkach (współczynnikach) obciążenia i wytrzymałości, uważane są za krytyczne i są zaznaczane w programie.

Standardowe wartości współczynników ν, νmin są wbudowane w programie - wartości te mogą być także wprowadzone przez użytkownika w zależnościod wybranego Załącznika Krajowego.

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.