Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Výpočet sil působících na opěru

Opěra je posuzována na 1 bm (1 feet) délky. Všechny síly, které působí při daném posouzení, jsou na tuto délku v programu přepočítány takto:

  • vlastní tíha opěry se počítá ze zadaného příčného řezu opěrou na 1 bm (1 feet)
  • reakce z NK mostu a přechodové desky se zadávají v kN (kip), hodnotami na celou opěru, ve výpočtu jsou tyto hodnoty děleny délkou opěry,
  • tlak zeminy se počítá na 1 bm (1 feet) a je redukován poměrem délka zatížení zeminou / délka opěry,
  • tíha zemních klínů se počítá na 1 bm (1 feet)  a je redukována poměrem délka zatížení zeminou /délka opěry,
  • přitížení se počítá na 1 bm (1 feet)  a je redukováno poměrem délka zatížení zeminou / délka opěry,
  • zadané síly, odpor na líci se uvažují na 1 bm a nejsou nijak redukovány
  • křídla - z geometrie křídel se spočte jejich vlastní tíha, která je do výpočtu dříku a posouzení základu dělena délkou opěry (je na uživateli, zda vliv křídel v tomto výpočtu zohlední či nikoliv).

Výpočet jednotlivých sil působících na opěru je blíže popsán v kapitole "Výpočty zdí".

Při výpočtu sil působících v základové spáře jsou všechny síly vstupující do posouzení (kromě odporu na líci konstrukce) redukovány poměrem délka opěry / délka základu.

Geometrie mostní opěry

Testen Sie die GEO5 Software selbst. Ohne Berechnungseinschränkungen.