Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Vliv zemětřesení podle čínské normy JTG B02-2013

Vliv zemětřesení se ve výpočtu stability zohledňuje zavedením vodorovných nebo svislých sil, které působí na jednotlivé bloky. Velikosti těchto sil se vypočítávají přenásobením tíhy bloku koeficienty, zavedené zemětřesné síly jsou tak přímo úměrné tíze bloků. Koeficienty jsou závislé na poloze těžiště bloku, proto má každý blok jinou hodnotu koeficientu. Vodorovná síla od zemětřesení směřuje vždy ven ze svahu, svislá síla může směřovat vzhůru i dolů, směr je určen jejím znaménkem.

Vodorovná síla zemětřesení Ehs je dána vztahem:

a svislá síla zemětřesení Evs je dána vztahem:

kde:

Ci

-

seismický součinitel důležitosti (importance coefficient)

Cz

-

komplexní součinitel vlivu (comprehensive influence factor)

Kh

-

faktor vodorovné akcelerace

Kv

-

faktor svislé akcelerace

Gs

-

tíha bloku

ψi

-

součinitel rozdělení dynamických účinků po výšce tělesa sesuvu

Způsob stanovení hodnoty součinitele ψi pro jednotlivé bloky je znázorněn na obrázku.

Stanovení součinitele rozdělení dynamických účinků ψi

Body B a T určují výšku H pro rozsah průběhu součinitele ψi. Bod B je nejnižším bodem terénu nad smykovou plochou a bod T je nejvyšším bodem terénu nad smykovou plochou. Gi jsou těžiště jednotlivých bloků, a Eih, Eiv jsou síly modelující vodorovné a svislé působení zemětřesení.

Testen Sie die GEO5 Software selbst. Ohne Berechnungseinschränkungen.