Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Modul reakce podloží podle Menarda

Menard na základě vlastností a parametrů zeminy získaných ze zkoušek zatěžovací deskou a presiometrem odvodil následující vztah pro modul vodorovné reakce podloží:

kde:

EM

-

presiometrický (Menardův) modul, popř. lze nahradit edometrickým modulem zeminy [MPa]

a

-

charakteristická délka závislá na hloubce vetknutí konstrukce, Menardem předpokládaná ve 2/3 délky vetknutí konstrukce pod konečnou hloubkou pažené jámy

α

-

reologický koeficient zeminy

Orientační hodnoty reologického koeficientu zeminy α

Jíly

Silty

Písky

Štěrky

Překonsolidované

1

2/3

1/2

1/3

Normálně konsolidované

2/3

1/2

1/3

1/4

Nekonsolidované

1/2

1/2

1/3

1/4

Literatura:

Menard, L. (1975): "The Menard Pressuremeter: Interpretation and Application of the Pressuremeter Test Results to Foundations Design", Sols-Soils, No. 26, Paris, France.

Testen Sie die GEO5 Software selbst. Ohne Berechnungseinschränkungen.