Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Posouzení obdélníkového železobetonového průřezu

Průřez je obdélníkový, jednostranně vyztužený, namáhaný ohybovým momentem a tlakovou normálovou silou. Je použita metoda mezních přetvoření (čl. 10.1). Maximální poměrné přetvoření betonu v tlaku je 0,0035. Tlačená výztuž se do únosnosti nezapočítává.

Také je spočítán stupeň vyztužení a zkontrolována jeho velikost podle vztahů (čl. 10.5.1.2):

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R|. Kde L je zatížení a R je únosnost při zachování excentricity.

Posouzení prostého ohybu

Průřez je obdélníkový, jednostranně vyztužený, namáhaný ohybovým momentem Mf.

Moment na mezi únosnosti se spočte podle vztahu (čl. 10.1.7, 8.4.2, 8.4.3):

Program dále kontroluje, zda poloha neutrální osy c je menší než mezní poloha neutrální osy cmax, která se určí podle vztahu (čl. 10.5.2):

Posouzení smyku

Nejprve program spočte smykovou únosnost betonu Vc (čl. 11.3.4):

kde

Pokud je překročena únosnost betonu, je zkontrolována maximální dovolená posouvající sílu Vr,max (čl. 11.3.3):

Dále je dopočtena požadovaná plocha výtuže podle vzorce (čl. 11.3.5.1):

Testen Sie die GEO5 Software selbst. Ohne Berechnungseinschränkungen.